Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Kwaliteitsvolle zorg

We hanteren specifieke methodieken, procedures en zorgpaden die getoetst werden aan internationale normen en standaarden om kwalitatieve zorg te leveren.

 • Zorg constant verbeteren

  Onze kwaliteitsmedewerkers werken dagelijks aan nieuwe manieren om onze zorgmedewerkers alert en up-to-date te houden. Zo zijn er verschillende werkgroepen en comités die zich buigen zich over specifieke thema’s. Elke werkgroep telt een aantal experten in een bepaald vakgebied. Ze volgen nieuwe trends, richtlijnen en ontwikkelingen op en delen deze met collega’s.

  In ons ziekenhuis bestaan er werkgroepen over uiteenlopende thema’s zoals valpreventiebeleid, decubituspreventie, veilige informatieoverdracht, ziekenhuishygiëne… Verder ligt de focus op continue opleiding en bijscholing. 

  Afdrukken
 • De patiënt als partner voor zorgkwaliteit

  We streven ernaar onze patiënten zoveel mogelijk te betrekken in het zorgproces. 

  We lichten hieronder enkele initiatieven inzake patiëntenparticipatie toe.

  Via patiëntenbevragingen

  De ervaringen van onze patiënten zijn heel waardevol. Om die ervaringen in kaart te brengen, maken we gebruik van de Vlaamse Patiëntenpeiling (VPP), een vragenlijst die ontwikkeld werd door het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid (LIGB) van de KU Leuven en het Vlaams Patiëntenplatform. Ze peilt naar verschillende elementen die belangrijk zijn tijdens een ziekenhuis- of een ambulante opname.

  Op de website van zorgkwaliteit vind je de resultaten van de metingen.

  Via incidentmeldingen

  Onze artsen en medewerkers willen je met de beste zorg omringen. Toch kan er iets onbedoeld fout lopen. We willen dergelijke situaties aangrijpen om te leren en te verbeteren. Daarom installeerden we een meld- en leersysteem voor incidenten. We moedigen medewerkers aan om (bijna-)incidenten steeds te melden. Die worden vervolgens geanalyseerd en van daaruit worden mogelijke oorzaken in kaart gebracht gemaakt. Zo kunnen we verbeteracties opzetten die de patiëntveiligheid verhogen. Belangrijk is dat het systeem niet bestraffend is: van incidentmelden kan je leren.

  Ook jij kan melden

  Als patiënt neem je andere zaken waar, waardoor jouw meldingen complementair kunnen zijn aan die van de zorgverleners. Maakte je tijdens je verblijf of onderzoek een onveilige situatie of veiligheidsincident mee? Meld dit gerust via ons formulier van de ombudsdienst.

  Wat je zelf kan doen

  Als patiënt kan je ook een belangrijke rol opnemen en bijdragen aan een veilige zorgomgeving.

  • Informeer ons en beslis mee: Informeer ons over je gezondheid. Zo lever je een belangrijke bijdrage aan een vlot en kwalitatief verloop van het zorgproces. We betrekken je graag bij alle beslissingen.
  • Stel vragen: Kom je op raadpleging? Stel dan gerichte vragen zodat je meer inzicht krijgt over je gezondheidssituatie. Ook als je gehospitaliseerd bent, is het van belang dat je een helder beeld houdt van je gezondheidstoestand. Alleen zo kan je een goede beslissing nemen over het verder verloop van je zorgproces. Daarom kiezen we ervoor om, bij een verpleegkundige shiftwissel, aan het bed van de patiënt te briefen. Die werkwijze laat je toe om goed geïnformeerde vragen te stellen. Ook daarna of tijdens een artsenbezoek kan je vragen stellen.

  Deze en andere tips staan beschreven in onze patiëntveiligheidsbrochure.

  Vragen of suggesties over patiëntenparticipatie?

  Wil je suggesties delen over hoe jij als patiënt wil bijdragen aan het verbeteren van zorgtrajecten? Wil je graag deelnemen aan een focusgroep? Met deze en andere vragen over patiëntenparticipatie kan je terecht bij onze dienst kwaliteit via kwaliteit@hhleuven.be

  Afdrukken
 • Zorgkwaliteit meten

  We doen ook beroep op externe instanties die de kwaliteit van onze zorg toetsen en testen. Zo kunnen we onze zorg optimaliseren.

  Indicatorenproject VIP2

  Het indicatorenproject VIP2 werd opgestart om zicht te krijgen op de kwaliteit van zorg in de Vlaamse ziekenhuizen. 

  Voor sommige indicatoren voert het ziekenhuis zelf de metingen uit. Andere indicatoren worden gemeten door externe auditoren: dit zijn experten uit andere ziekenhuizen die ter plekke komen om observaties en metingen te doen.

  Hier kan je de gegevens van ons ziekenhuis kan terug vinden.

  Vlaamse Zorginspectie

  Kwaliteitsbewaking is een specifieke opdracht van de Vlaamse Zorginspectie. Zij inspecteert, vaak onaangekondigd, in de Vlaamse welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. Concreet wordt de naleving van de zorgtrajecten gecontroleerd. Een zorgtraject is het traject dat een gelijkaardige groep patiënten doorloopt in een ziekenhuis. Zorginspectie publiceert sinds 2015 de inspectieverslagen op haar website.

  Afdrukken
 • Externe accreditatie

  Bij een ziekenhuisaccreditatie beoordeelt een externe, onafhankelijke organisatie op basis van een internationaal erkend normenkader in welke mate een ziekenhuis kwaliteitsvolle en veilige zorg aanbiedt aan de patiënten.

  In oktober 2017 voerden zorgauditoren van QUALICOR EUROPE een vergaande audit uit op de werkvloer en op managementniveau. De auditoren voerden hierbij ook gesprekken met de directie, medisch- en verpleegkundig diensthoofden, patiënten … Ze bezochten verschillende (verpleeg)afdelingen, het operatiekwartier en tal van andere afdelingen. Na een grondige en ziekenhuisbrede doorlichting werd geoordeeld dat ons ziekenhuis aan de strenge internationale normen voldoet en ontvingen we een label met een geldigheidsduur van 4 jaar (verlengd tot eind 2022).

  Onze volgende accreditatie zal door FlaQuM gebeuren.

  Het behalen van een kwaliteitslabel is voor ons ziekenhuis geen doel op zich: het doel is vooral om een verbetercultuur in het ziekenhuis te realiseren en zo de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid te optimaliseren.

  Afdrukken
 • Meer informatie over ons pijnbeleid

  Pijn

  Pijn is een complex gegeven en steeds een persoonlijke ervaring. Je kan stellen dat elke nieuwe ‘pijnprikkel’ vergeleken wordt met een pijnervaring uit het verleden, ons pijngeheugen. Hierdoor ervaart iedereen pijn op een eigen manier.

  Pijn is echter een noodzakelijk kwaad in die zin dat het fungeert als waarschuwingssignaal van ons lichaam dat zegt dat er iets aan de hand is.

  We onderscheiden acute en chronische pijn.

  • Acute pijn is pijn die plotseling optreedt, bijvoorbeeld bij een trauma, zoals wanneer je in je vinger snijdt. De oorzaak is hier meestal duidelijk.
  • Chronische pijn is vaak complexer. Deze pijn houdt langer aan en de oorzaak is meestal ingewikkelder maar desalniettemin noodzakelijk te achterhalen. Bij chronische pijn kan een raadpleging in ons pijncentrum een eerste stap bieden naar een diagnose en behandeling.

  Heb je pijn? Vertel het ons.

  We bevragen pijn systematisch in functie van de patiënt en zijn persoonlijke situatie. Dit doen we minimaal 2 keer per dag aan de hand van de NRS-score (Numeric Rating Scale). Dit is een meetschaal bestaande uit nummers van 0 tot 10. 0 betekent geen pijn en 10 de meest denkbare pijn. Bij patiëntengroepen die niet in staat zijn om zelf uit te drukken dat en hoeveel pijn ze ervaren (bijvoorbeeld in geval van een cognitieve beperking, bij vroeggeboren kindjes… ) gebruiken we andere methodes. In functie van deze bevragingen kunnen we adequate maatregelen treffen om de pijn zoveel mogelijk weg te nemen of onder controle te houden.

  AST

  Ons algologisch support team bundelt de krachten van artsen en specifiek opgeleide verpleegkundigen. Samen zetten zij de schouders onder ons pijnbeleid. Dit wordt met regelmaat geëvalueerd en gebenchmarkt.

  Afdrukken
 • Meer informatie over vrijheidsbeperkende maatregelen

  Fixatie, isolatie en dwangmedicatie zijn allemaal maatregelen enkel in uitzonderlijke situaties genomen worden. Hieronder kan je meer informatie terugvinden over de verschillende stappen die genomen kunnen worden en hoe deze toegepast worden in ons ziekenhuis.

  Fixatie

  Fixatie betreft elke maatregel om de bewegingsvrijheid van een patiënt te beperken. Een dergelijke handeling is vanzelfsprekend een middel van de laatste keuze, maar helaas soms onvermijdelijk. Wanneer de veiligheid van de patiënt in gevaar is vanwege een valrisico of wegloopgedrag, bij agressief gedrag t.a.v. andere patiënten kan fixatie aangewend worden.

  Bij een fixatie zal de patiënt beperkt worden in zijn bewegingsvrijheid of zijn vrijheid om zich op een bepaalde manier te gedragen. We denken hierbij aan fixatie door middel van het aanwenden van een verpleegdeken, pols- en enkelbanden en lendengordel…

  Isolatie

  Isolatie kan ook als maatregel aangewend worden, waarbij de patiënt tijdelijk, en liefst zo kort mogelijk, afgezonderd wordt in een prikkelarme ruimte. De beslissing om deze stap te zetten gebeurt pas na uitgebreid afwegen van de voor- en nadelen van deze vrijheidsbeperking. We zijn ons ervan bewust dat dit voor sommige patiënten en hun familie als bedreigend ervaren wordt. De stap naar afzondering zal pas gebeuren wanneer een alternatieve aanpak geen kans meer heeft op slagen of wanneer de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Eens deze maatregel genomen is, wordt een zeer intensief observatie- en behandelplan opgestart.

  Dwangmedicatie

  Onder dwangmedicatie verstaan we het toedienen van medicatie (bijvoorbeeld kalmeringsmiddelen) tegen de wil van de patiënt. Indien de patiëntveiligheid zodanig in het gedrang komt, kan besloten worden om de patiënt via deze medicatie tot rust te laten komen. Het toedienen van dwangmedicatie gebeurt echter steeds op medisch advies en in overleg met het team. Ook hier primeert steeds patiëntveiligheid en zal de kortst mogelijke duur toegepast worden.

  In welke omstandigheden worden vrijheidsbeperkende toegepast?

  In het kader van goede kwalitatieve patiëntgerichte zorg is het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen en fysieke fixatiemiddelen in het bijzonder vanuit medisch en sociaal standpunt, maar ook op juridische en deontologische grond een middel van de laatste keuze. Deze maatregelen worden enkel toegepast bij:

  • Risico op beschadiging van de fysieke en/of psychische integriteit van de patiënt zelf of andere personen (door agressie, verwardheid…).
  • Risico op onderbreking van levensnoodzakelijke therapie.

  Én steeds nadat alle eventuele oorzaken van het risico zijn geëvalueerd.

  Na welke duurtijd wordt de eventuele verderzetting van de maatregelen geëvalueerd?

  Elke maatregel wordt zo snel mogelijk beëindigd. Daartoe worden regelmatig de risico’s geëvalueerd. Tijdens de toepassing van de maatregel wordt gezorgd voor verhoogde begeleiding en ondersteuning van de patiënt en voor verhoogde aandacht aan de basisbehoeften van de patiënt (drinken, toiletgebruik…).

  Welke informatie wordt er aan de patiënt én zijn familieleden gegeven?

  Wilsbekwame patiënten worden van bij het begin persoonlijk mee betrokken in het bespreken van de risico’s en het beslissingsproces omtrent het al of niet toepassen van maatregelen.

  Is de patiënt wilsonbekwaam? Dan wordt steeds de vertrouwenspersoon of familie op de hoogte gebracht van deze beslissing en motivatie om over te gaan tot fixatie en het afbouwen ervan. Familie kan ook mee betrokken worden in bijvoorbeeld een geruststellende aanwezigheid bij de patiënt voor, tijdens en/of na fixatie of isolatie.

  Afdrukken