COVID-19: alles weten over de huidige maatregelen in ons ziekenhuis? Klik hier.

Afspraak maken 016 20 92 09
Spoedgevallen 016 20 92 80
Menu

Privacy en GDPR

Het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens, die in je patiëntendossier worden bijgehouden voor de doeleinden van preventieve geneeskunde of medische diagnose, het verstrekken van zorg of behandelingen of het mogelijk maken van een begeleiding van jou als patiënt.

Het registreren van persoonsgegevens in het ziekenhuis gebeurt volgens de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en volgens de Europese regelgeving van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) -  (EU) 2016/679.

Artsen, verpleegkundigen en paramedici van het ziekenhuis mogen je dossier inkijken, enkel op voorwaarde dat ze direct bij je behandeling betrokken zijn en zolang deze betrokkenheid bij je behandeling duurt.

Ook administratieve medewerkers hebben toegang tot een deel van je dossier voor de administratieve afhandeling ervan en contacten met derden om deze afhandeling voor jou mogelijk te maken vb. ziekenfondsen, verzekeringsinstanties…. Elk van deze administratieve medewerkers is strikt gebonden aan het beroepsgeheim of de discretieplicht. 

Met deze informatie wenst het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven, Naamsestraat 105, 3000 Leuven je op de hoogte te brengen over hoe wij omgaan met persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden.

Je kan erop rekenen dat je persoonsgegevens verwerkt worden onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het ziekenhuis en de persoon aangesteld om toezicht uit te oefenen op het correct verwerken van je persoonsgegevens.

In het kader van deze verwerking van je gegevens beschik je eveneens over een aantal rechten:

 1. Recht op inzage
  - Je hebt te allen tijde recht om je persoonsgegevens kosteloos in te kijken en onjuiste of onvolledige gegevens kosteloos te laten verbeteren.
  - Je kan steeds vragen om tijdelijk je gegevens niet te verwerken totdat de juistheid van je gegevens is gecontroleerd.
  - De verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens moet gratis een kopie verstrekken van de verwerkte gegevens en dit binnen een maand na aanvraag hiertoe
   
 2. Recht op verwijdering
  - Je hebt het recht om je gegevens te laten verwijderen uit bepaalde bestanden (behalve uit je patiëntendossier). Je hebt dit recht indien je van oordeel bent dat de verwerking van jouw gegevens je schade berokkent.
  - Je gegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de specifieke doeleinden hierboven beschreven. Het ziekenhuis is verplicht je medisch dossier gedurende 30 jaar te bewaren en je verpleegdossier gedurende 20 jaar. Gegevens die zouden worden genoteerd door de ombudsdienst worden na een jaar vernietigd.
   
 3. Recht op correctie
  Je kan je gegevens laten corrigeren wanneer deze onjuist of onvolledig zijn. Deze correctie dient binnen de maand na je vraag hiertoe, te gebeuren. Deze correctie dient ook te worden bezorgd aan derden die van je gegevens op de hoogte waren en je hebt het recht om geïnformeerd te worden over deze derden.
   
 4. Recht op verzet
  Je kan je verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor bepaalde doeleinden vb. voor een klinische studie.
   
 5. Je hebt verder ook het recht om te vragen dat wij een kopie van je persoonsgegevens overmaken aan jezelf en/of aan een andere instelling of persoon van jouw keuze in een formaat dat toelaat om deze persoonsgegevens gemakkelijk over te dragen.
   
 6. Rekening houdend met de patiëntenrechtenwet heb je bijkomend het recht om:
  - Je patiëntendossier in te kijken
  - Een afschrift te vragen van je patiëntendossier
  - Na te vragen wie er toegang heeft genomen tot jouw patiëntengegevens en om welke reden.

Indien je bijkomende informatie wenst aangaande je rechten of indien je een vraag hebt aangaande het schenden van je rechten kan je terecht bij:

 • De ombudspersoon van het ziekenhuis:
  Mevrouw Ann Willemans,
  Naamsestraat 105, 3000 Leuven.
  Telefoon 016 209 208
  E-mailadres ann.willemans@hhleuven.be
   
 • Namens de functionaris voor gegevensbescherming
  Dhr. Johan Konings
  Naamsestraat 105, 3000 Leuven
  Telefoon 016 209 112
  E-mailadres privacy@hhleuven.be
   
 • De Privacycommissie
  Contactgegevens beschikbaar via www.privacycommission.be 

Indien je niet akkoord gaat dat het ziekenhuis je persoonsgegevens verwerkt met het bovengenoemde doel kan je dit ook weigeren zonder dat je hiervoor een reden dient op te geven. Je kan eveneens te allen tijde van mening veranderen. In beide gevallen kan je dit kenbaar maken door een boodschap over te maken aan dhr. Konings op bovengenoemd adres of mailadres.

Mei 2018