Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Op 22 april verandert onze hoofdingang en verhuizen heel wat raadplegingen. Lees er hier alles over!

Betalingsvoorwaarden

Alle ziekenhuiskosten zullen gefactureerd worden door het ziekenhuis.

Alle facturen zijn betaalbaar uiterlijk 15 dagen na verzendingsdatum door middel van een overschrijving met betaalreferentie. Cheques worden niet aanvaard.

Een eerste herinnering door het ziekenhuis is kosteloos.

Bij het uitblijven van de betaling binnen de 14 kalenderdagen (deze termijn gaat in op de derde werkdag na verzending van de herinnering) wordt het dossier (incl. e-mail, telefoonnummer…) voor verdere invordering aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt.

In dit geval zal het nog verschuldigde bedrag verhoogd worden met verwijlintresten tegen de wettelijke referentie-intrestvoet vermeerderd met 8 procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vanaf de vijftiende kalenderdag ingaande op de derde werkdag na verzending van eerste herinnering.

Bovendien zal er bij het verstrijken van de vervaldag ook een forfaitaire vergoeding aangerekend worden naargelang het verschuldigd saldo:

  • indien het verschuldigd saldo kleiner of gelijk aan 150 euro: 20 euro;
  • indien het verschuldigd saldo tussen 150,01 euro en 500 euro: 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigd bedrag, op de schijf tussen 150,01 euro en 500 euro;
  • indien het verschuldigd saldo vanaf 500,01 euro: 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigd bedrag, op de schijf boven 500 euro, met een maximum van 2000 euro.

Klachten in verband met de facturatie dienen steeds binnen de 15 dagen na verzenddatum schriftelijk te worden overgemaakt aan de Dienst Facturatie, Naamsestraat 105, 3000 Leuven of ‘facturatie@hhleuven.be’.

Bij niet naleving van een contractuele verplichting dient het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven hiervoor schriftelijk in gebreke te worden gesteld binnen de 30 kalenderdagen na kennisname van de tekortkoming. Indien de tekortkoming niet werd rechtgezet binnen een termijn van 90 kalenderdagen heeft de patiënt recht op een forfaitaire schadevergoeding. Voor in geld waardeerbare schade bedraagt deze 10% van het in geld waardeerbare bedrag met een minimum van 25 euro en een maximum van 75 euro. Voor niet in geld waardeerbare schade geldt een forfaitair schadebedrag van 25 euro.

In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Voor vragen in verband met de facturatie kan je contact opnemen met de dienst facturatie.